Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI
Tên tiếng Anh: HANOI TRANSPORT STATION JOINT STOCK COMPANY

Tiền thân CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI ngày nay là CÔNG TY VẬN TẢI HÀNH KHÁCH PHÍA NAM HÀ NỘI.

Qua những năm tháng hình thành và phát triển đến ngày 25/5/1996, UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định 1818/QĐ-UB về việc đổi tên và điều chỉnh nhiệm vụ CÔNG TY VẬN TẢI HÀNH KHÁCH PHÍA NAM HÀ NỘI thành CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ NỘI.

Để phù hợp với luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 và luật Doanh nghiệp năm 2005, ngày 13/7/2010, UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định 3458/QĐ-UBND về việc chuyển CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ NỘI thành CÔNG TY TNHH MTV BẾN XE HÀ NỘI.

Thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015. Ngày 23/4/2014, UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định 2208/QĐ-UBND về việc chuyển CÔNG TY TNHH MTV BẾN XE HÀ NỘI chuyển doanh nghiệp nhà nước thành CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI.

Menu